Dela
Kontakt

APL - arbetsplatsförlagt lärande och jobbskuggning

APL och jobbskuggning är när lärandet sker på ett företag istället för i skolan. Inom Teknikcollege är APL en mycket viktig del och här hittar du all information du kan behöva för att ta emot en av våra elever.

Aktuella blanketter

I och med certifieringen är vår utbildning kvalitetssäkrad enligt Teknikcollege kriterier. Detta säkrar bland annat näringslivets engagemang i utbildningarna och vår utrustning. Vi vill att alla moment är nära de situationer eleven ska möta i sitt framtida yrkesliv. Detta når vi till exempel genom att varva teori med praktik i olika arbetsformer. APL-perioderna ska ge eleverna möjlighet att prova på arbetslivet och skapar dessutom samverkan mellan skola, elev och företag.

Huvudman

Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet, är huvudman för utbildningen. Av detta följer att eleven har elevstatus och ej är anställd av företaget.

Utbildningen

Den garanterade undervisningstiden för eleven är 2430 tim. På el- och industriprogrammen skall minst 15 veckor utgöra arbetsplatsförlagt lärande, på teknikprogrammet skall minimum är 3 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Rektor ansvarar för att utbildningen av elev sker enligt fastställda kursplaner.

Bestämmelser

Skollagstiftning och arbetsmiljölag gäller. Nedan finns information om hur dessa styr det arbetsplatsförlagda lärandet. Ansvarig är rektor.

Arbetsmiljö och arbetstider

Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare även om de inte är anställda. Arbetsplatsen ansvarar därför för att arbetet är säkert för eleven, samt också för bedömning om arbetet är lämpligt för eleven utifrån dennes ålder, mognad och utveckling. Det är viktigt att skyddsombudet på arbetsplatsen underrättas om vilka arbetsuppgifter eleven ska utföra.

Arbetsplatsens normala arbetstid för yrkeskategorin ska tillämpas men arbetstidsregler för minderåriga skall beaktas. I den mån elev erbjuds sysselsättning utanför villkoren för studieplatsen skall det tydligt framgå att ett anställningsförhållande inträtt mellan företaget och eleven. I sådana fall skall anställningsavtal upprättas.

Arbetsmiljölagen förbjuder någon som inte har fyllt 18 år att utföra riskfyllda arbetsuppgifter.
Exempel på sådana områden finns beskrivna i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om minderåriga (AFS 1996:1). En elev som är under 18 år får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan. Eleven får inte arbeta mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07. Eleven ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Minst 12 timmar ska ges för nattvila och 36 timmars sammanhängande ledighet ska ges varje vecka.

För en elev som har fyllt 18 år gäller samma regler som för andra vuxna på arbetsplatsen.

Om elev skadas meddelas ansvarig lärare, rektor och/eller huvudskyddsombud omgående.

Nycklar och passerkort

Elev erhåller för anställningen erforderliga nycklar/passerkort. Det är arbetsplatsens ansvar att nycklar/passerkort endast ger tillträde till de lokaler eleven behöver ha tillgång till. Skolan påtar sig inget ansvar i den händelse att eleven förlorar nyckel/passerkort eller beträder lokaler han/hon saknar behörighet till och inte för de skador som eventuellt uppkommer genom detta.

Utrustning

Varje elev erhåller från skolan en för yrket adekvat skyddsutrustning avseende kläder och skor. Verktyg tillhandahålls av företaget om inte annat avtalas skriftligt.

Ordningsföreskrifter

Eleven skall följa gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Om företaget anser att elev genom olämpligt uppförande, eller av annat vägledande skäl, bör förflyttas eller avbryta sin APL, skall företaget begära överläggning om detta hos ansvarig lärare.

Försäkringsfrågor

Eleven är försäkrad genom en olycksfallsförsäkring, som finns tecknad hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, elever i Vetlanda Kommun. Försäkringen gäller under skoltid, under aktiviteter anordnade i skolans regi samt under den direkta färden till och från skolan. Eleven är alltså försäkrad vid APL/Praktik – både för Olycksfall (om eleven skadas) och för Ansvar (om eleven skadar något/någon). 

Dokumentation, bedömning och betygssättning

Det är viktigt att läraren och eleven har en fortlöpande kontakt under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Hur den kommunikationen är upprättad kan se lite olika ut. Loggboken, checklistor eller en blogg bör uppdateras varje vecka, där eleven skriver om de arbetsmoment som eleven har genomfört.

Läraren skall göra betygssättning av kursmoment efter genomförd APL. Denne skall göra en allsidig bedömning tillsammans med handledare av genomförda kurser/delar av kurser. Detta sker dels vid arbetsplatsbesök dels vid möten på skolan.

Elevdokumentation

Eleven dokumenterar sitt arbete och reflekterar över sitt lärande under APL på av läraren
överenskommet sätt. Detta kan ske genom exempelvis loggboksskrivande, portfolio eller bloggande.

Utvärdering

Efter genomförd APL ber vi handledare och elev att svara på en kort enkät för att utvärdera
APL-perioden. Denna kan lämnas eller skickas till ansvarig lärare på skolan.

Närvarorapportering

Elevs närvaro/frånvaro rapporteras till skolan av handledaren på överenskommet sätt inom given tidsram.

Mottagande av elev

Alla elever inom gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom att ta emot en elev har ditt företag möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen. Du får dessutom möjlighet att lära känna en blivande branschkollega, eller kanske till och med en blivande arbetskamrat.

Du som tar emot en APL-elev erbjuds en hjälpande hand i vardagen, och du får också ta del av
elevens moderna kunskap inom dess yrkesmässiga studieområde. Eleven bidrar också med ett ungdomsperspektiv på den marknad som du och ditt företag verkar på. Under APL-tiden får eleven möjlighet att möta vekligheten och därmed också förankra och praktisera sina kunskaper utanför skolan. Syftet är att tiden ska ge erfarenhet och förbereda för det kommande arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av studietiden som ger ovärderliga lärdomar om det arbetsmarknaden så starkt efterfrågar, både socialt och kunskapsmässigt.

Ansvar och roller

Elev

Av varje elev förväntas att han eller hon är påläst om företaget och lever upp till de regler
som gäller på plats. Eleven ska vara noga med att hålla tider och kontakta dig som handledare vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro. Eleven ska ta ansvar för sitt lärande på arbetsplatsen genom att visa intresse för arbetsuppgifter och arbetskamrater och en vilja att lära sig, vara kreativ och ta egna initiativ och alltid uppträda som god representant för Njudungsgymnasiet.
Vidare förväntas elever att aktivt delta vid uppföljningssamtal samt att ansvara för att loggbok eller annat kunskapsdokument blir korrekt ifyllt.

Handledare

Den arbetsförlagda utbildningen skall ske under ledning av särskilt utsedd handledare som företaget ställer till förfogande. Handledare kan vara arbetsledare, lagbas eller annan fullt utbildad yrkesarbetare. Handledaren skall i samverkan med lärare ta del av elevens individuella
studieplan vad avser yrkesämnen. Företaget informerar på lämpligt sätt eleven om de särskilda skyddsanvisningar som gäller för arbetsplatsen.

Handledaren informerar om företaget, visar och hjälper eleven i arbetet. APL-platsen ansvarar också för elevens säkerhet och ska bedöma om arbetet är lämpligt utifrån elevens förutsättningar. Handledarskapet handlar också om att vara en förebild för eleven, att förmedla sin unika yrkeskunskap och genom samtal och feedback hjälpa eleven att reflektera kring sitt lärande på arbetsplatsen. Under tiden för APL behöver också handledaren vid överenskomna tidpunkter finnas tillgänglig för uppföljning av elevens lärande tillsammans med ansvarig lärare.

I slutet av APL-perioden fyller handledaren i en blankett för elevomdöme samt en frånvarorapport, som sedan lämnas till skolan.

Skolan erbjuder handledarutbildning. Utbildningen riktar sig till alla på företaget som arbetar med
arbetsplatsförlagt lärande/lärling/praktik. Men vi ser gärna att handledare som arbetar direkt med eleven deltar. Utbildningen består av två delar där den första är av allmän karaktär och den andra mer specifik beroende på vilken typ av elev ni tar emot. Handledarutbildning är ett krav för att få ta emot lärlingar.

Lärare

Skolan förväntas informera APL-platsens handledare om kontaktpersoner och APL-samordnare på skolan. Dessa personer ska alltid finnas till hands för företaget för att svara på frågor och funderingar angående eleven och utbildningen. Skulle det uppstå problem tar handledaren kontakt med skolan för att gemensamt lösa problemet på ett bra sätt. Skolan har också kontakt med handledaren under perioden för att följa upp elevens lärande på arbetsplatsen.

Innan eleven börjar

Informera berörda personer om att det kommer en elev från Njudungsgymnasiet och vilket program eleven går.

 • Informera om målen för APL.
 • Utse handledare/vice handledare.

Exempel på punkter att ta upp första dagen:

 • Presentera eleven på arbetsplatsen.
 • Rundvandring i lokalerna.
 • Information om arbetsplatsen, verksamhet och ledningsstruktur.
  Vad kan vara värt att berätta?
  Vilka eventuella sekretessregler gäller?
 • De speciella säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen – brandinformation, utrymningsplan, räddningsutrustning.
 • Speciella praktiska detaljer.
  Finns det särskilda ”oskrivna regler”?
  Bestäm hur ni håller kontakt med varandra under APL-tiden.
 • Informera om vilka arbetstider och vilket schema som gäller.
  Underlag för arbetstidsschema finns som bilaga.
 • Hur är lunch och fika organiserat?
 • Vem kontaktar eleven vid sjukdom?
 • När och hur ofta skall närvarorapportering ske?
 • Vad händer om olyckan är framme?
 • Hur hanterar ni eventuella problem som uppstår?
 • Har eleven en speciell uppgift från skolan som skall lösas?
 • Jämför era förväntningar, felaktiga förväntningar kan leda till besvikelse.
 • Vad skall dokumenteras?
 • Hur ska den studerande bedömas?

Lunch

 • Eleven erhåller lunch eller ersättning för denna på sätt som överenskommes före APL-placeringen.

Lov, ferier, studiedagar

Elev som arbetar på företaget under ferier, studiedagar eller efter ordinarie arbetstids slut betraktas som anställd. Försäkring tecknas av företaget. Elev som arbetar hos företaget anställs enligt gällande avtal. I sådana fall skall anställningsavtal upprättas.

Kontakt